داود ثانوی خشنود

درباره من

دکتر داود ثانوی خشنود
image

استادیار گروه آموزشی فیزیک حالت جامد @ دانشکده فیزیک

...

محقق گوگل

(1401/2/24)

استنادات

182

h-index

8

i10-index

7

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/2/24)

استنادات

155

مقالات

26

h-index

8

مؤلفین همکار

25

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1383-1388

دکتری

فردوسی مشهد

1377-1380

کارشناسی ارشد

اصفهان

1373-1377

کارشناسی

تجارب

1391-1395

مدیر گروه فیزیک

دانشگاه سمنان

مهارت ها

سیستم های اندازه گیری مغناطیسی و دی الکتریک

اولویت های پژوهشی

مواد مغناطیسی- نانومغناطیس- مولتی فروئیک ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Enhanced photocatalytic activity of Ni-doped BiFeO3 nanoparticles for degradation of bromophenol blue in aqueous solutions
Reaction kinetics mechanisms and catalysis(2021)
محسن ورک نشین, راضیه ثانوی خشنود*, ^داود ثانوی خشنود
Study on structural, magnetic and electrical properties of ReFeO3 (Re= La, Pr, Nd, Sm & Gd) orthoferrites
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2021)
9511340003, ^داود ثانوی خشنود*
Structural, magnetic, and electrical properties of RFeO3 (R = Dy, Ho, Yb & Lu) compounds
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2021)
9511340003, ^داود ثانوی خشنود*
Structural, magnetic, and photocatalytic properties in  Bi0.83−xLa0.17YxFeO3 nanoparticles
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
راضیه ثانوی خشنود*, ^داود ثانوی خشنود
NAND/AND/NOT logic gates response in series of mesoscopic quantum rings
MODERN PHYSICS LETTERS B(2019)
9311340003*, ^داود ثانوی خشنود, ازاده سادات نعیمی
Non-linear optical properties of nanoscale elliptical ring-shaped at the presence of Rashba spin–orbit interaction and magnetic field
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
9311340003, ^داود ثانوی خشنود*, ازاده سادات نعیمی
Influence of particle size and lattice distortion on magnetic and dielectric properties of NdFeO3 orthoferrite
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2019)
9511340003, ^داود ثانوی خشنود*
اثر جانشانی مضاعف یون های Nd 3 و Dy 3 بر خواص ساختاری، میکروساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت بیسموت
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2018)
ازاده سادات نعیمی*, 9311339004, ^داود ثانوی خشنود
Spin-polarized currents in a two-terminal double quantum ring driven by magnetic fields and Rashba spin-orbit interaction
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2018)
^داود ثانوی خشنود, 9311340003, ازاده سادات نعیمی
Logical spin-filtering in a triangular network of quantum nanorings with a Rashba spin-orbit interaction
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2017)
9311340003, ^داود ثانوی خشنود*, ازاده سادات نعیمی
Origin of enhanced multiferroic properties in Bi0.85−xLa0.15HoxFeO3 nanopowders
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2017)
9111339006, ^داود ثانوی خشنود*, ^محمد حسین احسانی
Critical behavior near the paramagnetic to ferromagnetic phase transition temperature in La0.6Sr0.4MnO3 ceramic: A comparison between sol-gel and solid state process
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
بررسی اثر اندازه ذرات بر خواص ساختاری و مغناطیس منگنایت La 0.6Sr 0.4MnO3
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2017)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
Magnetocaloric properties of La0.6Sr0.4MnO3 prepared by solid state reaction method
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2016)
^محمد حسین احسانی*, 9311339010, ^داود ثانوی خشنود
بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت بیسموت با جانشانی دوگانه لانتانیوم و باریم
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2016)
9211339005, ^داود ثانوی خشنود*, 9311340003
اثر انتقال ساختار بر ویژگی مغناطیسی فریت بیسموت الاییده با La و Y
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2016)
9111339011, ^داود ثانوی خشنود*
سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی اورتوفریتNdFeO3
International Congress and Exhibition of Sciences and Innovative Technologies (ICESIT-2018)(2018-09-05)
9511340003, ^داود ثانوی خشنود
تاثیر جانشانی یون نئودیمیم بر خواص ساختاری و میکروساختاری نانو ذرات فریت بیسموت
بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2018-01-24)
9411339007*, ^داود ثانوی خشنود
ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﯿﮑﺮوﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺎﻧﻮذرات ﻓﺮﯾﺖ ﺑﯿﺴﻤﻮت ﺑﺎ آﻻﯾﺶ ﺳﺮﯾﻮم ﺑﻪ روش ﻫﯿﺪروﺗﺮﻣﺎل
بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2018-01-24)
9411339014*, ^داود ثانوی خشنود
تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر ساختار و مورفولوژی نانو ذرات BiFeO3
بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2018-01-24)
9411339007*, ^داود ثانوی خشنود, 9411339014
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎیPVA MEG PEGﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻧﻮذرات BiFeO۳
بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2018-01-24)
9411339014*, 9411339007, ^داود ثانوی خشنود
اﺛﺮ ﻻﻳﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺮ روی ﺧﻮاص ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﭘﺘﻴﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک ﻓﺮﻳﺖ ﺑﻴﺴﻤﻮت ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺳﻞ ژل
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶ دانشگاه یزد ۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶(2017-08-28)
سارا ازاد, ازاده سادات نعیمی*, ^داود ثانوی خشنود
بررسی ویژگی های ساختاری، اپتیکی، مغناطیسی لایه های نازک نانوساختار فریت بیسموت با جانشانی کبالت به روش لایه نشانی چرخشی
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶ دانشگاه یزد ۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶(2017-08-28)
مریم بنی کریمی, ازاده سادات نعیمی*, ^داود ثانوی خشنود
بررسی ترابرد قطبیده اسپینی در یک آرایه مثلثی از حلقههای کوانتومی در حضور برهمکنش اسپن-مدا راشبا
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶ دانشگاه یزد ۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶(2017-08-28)
9311340003, ^داود ثانوی خشنود*, ازاده سادات نعیمی
ﺧﻮاص ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﺮوﻳﻴﻜﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات 0.74Ba0.15Sm0.15Fe1-xCoxO3
کنفرانس فیزیک ایران(2016-08-22)
9311339002, ^داود ثانوی خشنود
تاثیر جانشانی گادولونیوم بر ویژگی های ساختاری و اپتیکی لایه نازک نانو ساختار فریت بیس موت به روش محلول شیمیایی
کنفرانس فیزیک ایران(2016-08-22)
فهیمه خراسانی*, ازاده سادات نعیمی, ^داود ثانوی خشنود
ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻐﻨﺎﻃﻮ دی اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ و وادارﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻮﻟﺘﻲ Bi0.74Ba0.15Y0.15Fe1-zCozO3
کنفرانس فیزیک ایران(2016-08-22)
9311339004, ^داود ثانوی خشنود
بررسی ویژگی های ساختاری و اپتیکی لاییه های نازک نانو ساختار فریت ببیسموت با جانشانی ایتریوم به روش لایه نشانی چرخشی
کنفرانس فیزیک ایران(2016-08-22)
مایده سادات سید النگی*, ازاده سادات نعیمی, ^داود ثانوی خشنود
بررسی و مقایسه خواص ساختاری و تحول فازی در نانو ذرات Bi0.74Ba0.15R0.15Fe0.94Co0.06O3[R = Sm,Y, Er]
چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران(2016-05-26)
9311339002*, 9311339004, 9311339014, ^داود ثانوی خشنود
خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت بیسموت با آلاییدگی مضاعف لانتانیوم و ساماریوم
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
9211339013, ^داود ثانوی خشنود*
وابستگی اثراندازه ذرات به خواص مغناطیسی منگنایت 0.6Sr0.4MnO3
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
خواص ساختاری، میکروساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت بیسموت با آلائیدگی مضاعف باریم و ایتریم
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
^داود ثانوی خشنود*, 9212339003
-
محسني مريم(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني Ho (هليوم) بر خواص ساختاري ، ميكرو ساختاري و مغناطيسي نانو پودر هاي فريت بيسموت
رحيم خاني معصومه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني ايتريوم برخواص ساختاري ميكروساختاري و مغناطيسي نانو پودر هاي فريت بيسوت
ناظميان مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني مضاعف يك عنصر خاكي و يك عنصر قليايي خاكي بر خواص ساختاري و ميكروساختاري و مغناطيسي نانو پودر هاي فريت بيسموت
دهقان الميرا(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني مضاعف باريم و ايتريوم بر خواص ساختاري، دي الكتريكي و مغناطيسي نانو پودرهاي فريت بيسموت
صمدي منيره(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني مضاعف باريم و ديسپرسيوم بر خواص ساختاري، دي الكتريكي و مغناطيسي نانو پودرهاي فريت بيسموت
قره چلو الهام(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص چند فروئي نانو پودرهاي فريت بيسموت با جانشاني مضاعف باريوم و لانتانيوم
رضائي شهركردي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص چند فروئي نانو پودرهاي فريت بيسموت با جانشاني مضاعف باريوم و هلميوم
محمديان فرشته(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مغناطوگرمايي تركيب
رئوفي تينا(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي نانو پودرهاي
اورنجين سيده كوثر(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مشخصه يابي لايه هاي نازك فريت بيسموت با جا نشاني باريم بر روي زير لايه FTO به روش اسپين چرخان
پشمكي جويرت(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص مولتي فروئيك در نانو پودرهاي Bi 0/85 Ba 0/15 FeO3 با جانشاني مضاعف اربيم و كبالت
فارسي فائزه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مولتي فروئيكي نانو ذرات فريت بيسموت تحت جا نشاني كبالت ساماريم و باريم
اسدي صديقه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي ساختاري مغناطيسي دي الكتريك و فوتوكاتاليستي نانو ذرات فريت بيسموت آلائيده شده با نئودميوم
رستم پور ساناز(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترابرد اسپيني و خواص اپتيكي حلقه هاي كوانتومي در حضور برهمكنش اسپين مدار راشبا
دهقان الميرا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : دكتري
اثر جانشاني سريم بر خواص چند فروئي و فوتوكاتاليستي نانو ذرات فريت بيسموت
معدني هاله سادات(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مولتي فروئيك و فوتو كاتاليست در نانو ذرات Bi4Ti3O12
حاجي ركسانا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مولتي فروئيك و فوتو كاتاليست در نانو ذرات Bi1– x-y LaxCeyFeO3
حضرتي سعدآبادي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مولتي فروئيكي و فوتو كاتاليستي نانو ذرات Bi1– x-y DyxNdyFeO3
روحي وحيده(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه نظري برهم كنش اسپين مدار و ميدان مغناطيسي اعمالي بر ترابرد وابسته به اسپين در ساختار هاي كوانتومي نيمرسانا ها
مصطفايي بهناز(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني اسكاندينيوم بر خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي نانو ذرات NdFeO3
دانشور مختار(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني مضاعف آلومينيوم و باريوم بر خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي نانوذرات فريت بيسموت
بيگي سمانه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فيزيكي و نانو ذرات اورتوفريت هاي خاكي نادر RFeO3
نخعي مهرنوش(تاریخ دفاع: 1399/12/20) ، مقطع : دكتري
بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتروني و مغناطيسي ارتوفريت هاي خاكي نادر SmRFeO3
تبريزي دهنو راحله ، مقطع : دكتري
اثر جانشاني لانتانيوم و الومينيوم بر خواص فيزيكي و شيميايي نانو ذرات فريت بيسموت
روستا واليسرائي زينب(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جانشاني يوني هاي خاكي نادر و فلزات واسطه بر خواص فيزيكي و شيميايي تركيبات Bi5FeTi3O15
ناظميان مرضيه ، مقطع : دكتري
تاثير اندازه ذرات بر خواص مولتي فروئيك اورتوفريت SmFeO3
غريبي زينب(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی بر همکنش ذرات فریت Fe3o4 با پوشش های PVP + PVC(ناظر)
(2019-01-01)
بررسی بر همکنش ذرات فریت Fe3o4 با پوشش های PVP + PVC(ناظر)
(2019-01-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
dskhoshnoud@semnan.ac.ir
(+98)2331533245

فرم تماس