داود ثانوی خشنود

درباره من

دکتر داود ثانوی خشنود
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک حالت جامد @ دانشکده فیزیک

...

محقق گوگل

(1403/2/3)

استنادات

328

h-index

10

i10-index

11

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/2/3)

استنادات

268

مقالات

27

h-index

10

مؤلفین همکار

27

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1383-1388

دکتری

فردوسی مشهد

1377-1380

کارشناسی ارشد

اصفهان

1373-1377

کارشناسی

تجارب

1391-1395

مدیر گروه فیزیک

دانشگاه سمنان

مهارت ها

سیستم های اندازه گیری مغناطیسی و دی الکتریک

اولویت های پژوهشی

مواد مغناطیسی- نانومغناطیس- مولتی فروئیک ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Magnetocaloric properties of La0.6Sr0.4MnO3 prepared by solid state reaction method
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2016)
^محمد حسین احسانی*, 9311339010, ^داود ثانوی خشنود
بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت بیسموت با جانشانی دوگانه لانتانیوم و باریم
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2016)
9211339005, ^داود ثانوی خشنود*, 9311340003
اثر انتقال ساختار بر ویژگی مغناطیسی فریت بیسموت الاییده با La و Y
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2016)
9111339011, ^داود ثانوی خشنود*
بررسی اثر اندازه ذرات بر خواص ساختاری و مغناطیس منگنایت La 0.6Sr 0.4MnO3
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2017)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
Critical behavior near the paramagnetic to ferromagnetic phase transition temperature in La0.6Sr0.4MnO3 ceramic: A comparison between sol-gel and solid state process
CERAMICS INTERNATIONAL(2017)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
Logical spin-filtering in a triangular network of quantum nanorings with a Rashba spin-orbit interaction
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2017)
9311340003, ^داود ثانوی خشنود*, ازاده سادات نعیمی
Origin of enhanced multiferroic properties in Bi0.85−xLa0.15HoxFeO3 nanopowders
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2017)
9111339006, ^داود ثانوی خشنود*, ^محمد حسین احسانی
Influence of particle size and lattice distortion on magnetic and dielectric properties of NdFeO3 orthoferrite
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2019)
9511340003, ^داود ثانوی خشنود*
Spin-polarized currents in a two-terminal double quantum ring driven by magnetic fields and Rashba spin-orbit interaction
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES(2018)
^داود ثانوی خشنود, 9311340003, ازاده سادات نعیمی
اثر جانشانی مضاعف یون های Nd 3 و Dy 3 بر خواص ساختاری، میکروساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت بیسموت
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2018)
ازاده سادات نعیمی*, 9311339004, ^داود ثانوی خشنود
Structural, magnetic, and photocatalytic properties in  Bi0.83−xLa0.17YxFeO3 nanoparticles
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
راضیه ثانوی خشنود*, ^داود ثانوی خشنود
Non-linear optical properties of nanoscale elliptical ring-shaped at the presence of Rashba spin–orbit interaction and magnetic field
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2019)
9311340003, ^داود ثانوی خشنود*, ازاده سادات نعیمی
NAND/AND/NOT logic gates response in series of mesoscopic quantum rings
MODERN PHYSICS LETTERS B(2019)
9311340003*, ^داود ثانوی خشنود, ازاده سادات نعیمی
Structural, magnetic, and electrical properties of RFeO3 (R = Dy, Ho, Yb & Lu) compounds
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2021)
9511340003, ^داود ثانوی خشنود*
Study on structural, magnetic and electrical properties of ReFeO3 (Re= La, Pr, Nd, Sm & Gd) orthoferrites
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2021)
9511340003, ^داود ثانوی خشنود*
Structural and Magnetic Properties of RMO3 (R = Pr, Nd and M = Fe, Co) Perovskites
JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(2021)
مهرنوش نخعی*, Martin Bremholm, ^داود ثانوی خشنود
Enhanced photocatalytic activity of Ni-doped BiFeO3 nanoparticles for degradation of bromophenol blue in aqueous solutions
Reaction kinetics mechanisms and catalysis(2021)
محسن ورک نشین, راضیه ثانوی خشنود*, ^داود ثانوی خشنود
Preconcentration and determination of four antibiotics in biological samples using nanofluid-assisted magnetic dispersive micro-solid-phase extraction coupled with high-performance liquid chromatography
CHEMICAL PAPERS(2022)
آوا ثقفی, راضیه ثانوی خشنود*, ^داود ثانوی خشنود, زرین اسحاقی
Multiferroic properties in Sm1-xErxFeO3 ceramics
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2022)
9421340001, ^داود ثانوی خشنود*
تخریب فوتوکاتالیستی داروی بیزاکودیل با استفاده از نانوچندسازه هسته-پوسته مگنتیت- مس(II) اکسید در محلول‌های آبی
نشریه علمی-پژوهشی نانو مقیاس(2022)
امین دادرس محبوب, راضیه ثانوی خشنود*, ^داود ثانوی خشنود
Effects of Al doping on physical properties and photocatalytic activity of neodymium orthoferrite
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2023)
مهرنوش نخعی*, ^داود ثانوی خشنود, Martin Bremholm, Marcos A. L. Nobre, حسین علی خنک دار
The enhanced of magnetic and electrical properties of Bi5FeTi3O15 compound with replacing Co for Ti sites
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2023)
9511340004, ^داود ثانوی خشنود*
Magneto-electric effect in Y1-xRxFeO3 (R = Sm and Er) ceramics
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS(2023)
9421340001, ^داود ثانوی خشنود*
Surfactant assisted magnetic dispersive micro solid phase extraction-HPLC as a straightforward and green procedure for preconcentrating and determining Caffeine, Lidocaine, and Chlorpromazine in biological and water samples
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY(2023)
محسن ورک نشین, راضیه ثانوی خشنود*, ^داود ثانوی خشنود
Structural, magnetic and electrical properties of Y1-xScxFeO3 (x= 0, 0.5 & 1) nanoparticles synthesized by the sol-gel method
CERAMICS INTERNATIONAL(2023)
مهرنوش نخعی*, Marcos A.L. Nobre, ^داود ثانوی خشنود, Martin Bremholm, حسین علی خنکدار
ﺧﻮاص ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﺮوﻳﻴﻜﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات 0.74Ba0.15Sm0.15Fe1-xCoxO3
کنفرانس فیزیک ایران(2016-08-22)
9311339002, ^داود ثانوی خشنود
ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻐﻨﺎﻃﻮ دی اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ و وادارﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻮﻟﺘﻲ Bi0.74Ba0.15Y0.15Fe1-zCozO3
کنفرانس فیزیک ایران(2016-08-22)
9311339004, ^داود ثانوی خشنود
بررسی ویژگی های ساختاری و اپتیکی لاییه های نازک نانو ساختار فریت ببیسموت با جانشانی ایتریوم به روش لایه نشانی چرخشی
کنفرانس فیزیک ایران(2016-08-22)
مایده سادات سید النگی*, ازاده سادات نعیمی, ^داود ثانوی خشنود
تاثیر جانشانی گادولونیوم بر ویژگی های ساختاری و اپتیکی لایه نازک نانو ساختار فریت بیس موت به روش محلول شیمیایی
کنفرانس فیزیک ایران(2016-08-22)
فهیمه خراسانی*, ازاده سادات نعیمی, ^داود ثانوی خشنود
بررسی و مقایسه خواص ساختاری و تحول فازی در نانو ذرات Bi0.74Ba0.15R0.15Fe0.94Co0.06O3[R = Sm,Y, Er]
چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران(2016-05-26)
9311339002*, 9311339004, 9311339014, ^داود ثانوی خشنود
خواص ساختاری، میکروساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت بیسموت با آلائیدگی مضاعف باریم و ایتریم
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
^داود ثانوی خشنود*, 9212339003
خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت بیسموت با آلاییدگی مضاعف لانتانیوم و ساماریوم
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
9211339013, ^داود ثانوی خشنود*
وابستگی اثراندازه ذرات به خواص مغناطیسی منگنایت 0.6Sr0.4MnO3
بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2016-01-27)
9311339010, ^محمد حسین احسانی*, ^داود ثانوی خشنود
اﺛﺮ ﻻﻳﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺮ روی ﺧﻮاص ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﭘﺘﻴﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک ﻓﺮﻳﺖ ﺑﻴﺴﻤﻮت ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺳﻞ ژل
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶ دانشگاه یزد ۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶(2017-08-28)
سارا ازاد, ازاده سادات نعیمی*, ^داود ثانوی خشنود
بررسی ویژگی های ساختاری، اپتیکی، مغناطیسی لایه های نازک نانوساختار فریت بیسموت با جانشانی کبالت به روش لایه نشانی چرخشی
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶ دانشگاه یزد ۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶(2017-08-28)
مریم بنی کریمی, ازاده سادات نعیمی*, ^داود ثانوی خشنود
بررسی ترابرد قطبیده اسپینی در یک آرایه مثلثی از حلقههای کوانتومی در حضور برهمکنش اسپن-مدا راشبا
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶ دانشگاه یزد ۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶(2017-08-28)
9311340003, ^داود ثانوی خشنود*, ازاده سادات نعیمی
سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی اورتوفریتNdFeO3
International Congress and Exhibition of Sciences and Innovative Technologies (ICESIT-2018)(2018-09-05)
9511340003, ^داود ثانوی خشنود
ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﯿﮑﺮوﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺎﻧﻮذرات ﻓﺮﯾﺖ ﺑﯿﺴﻤﻮت ﺑﺎ آﻻﯾﺶ ﺳﺮﯾﻮم ﺑﻪ روش ﻫﯿﺪروﺗﺮﻣﺎل
بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2018-01-24)
9411339014*, ^داود ثانوی خشنود
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎیPVA MEG PEGﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻧﻮذرات BiFeO۳
بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2018-01-24)
9411339014*, 9411339007, ^داود ثانوی خشنود
تاثیر جانشانی یون نئودیمیم بر خواص ساختاری و میکروساختاری نانو ذرات فریت بیسموت
بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2018-01-24)
9411339007*, ^داود ثانوی خشنود
تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر ساختار و مورفولوژی نانو ذرات BiFeO3
بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2018-01-24)
9411339007*, ^داود ثانوی خشنود, 9411339014
اثر جانشانی کبالت بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی فاز اریویلیوس Bi5FeTi3O15
ششمین کنفرانس ملی رشد بلور ایران(2021-11-17)
9511340004*, ^داود ثانوی خشنود
خواص ساختاری، مغناطیسی و فروالکتریکی ارتوفریت های Sm1-xErxFeO3
پانزدهمین کنفرانس ملی ماده چگال ایران(2021-01-27)
9421340001*, ^داود ثانوی خشنود
تاثير اندازه ذرات بر خواص مولتي فروئيك اورتوفريت SmFeO3
غريبي زينب(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني لانتانيوم و الومينيوم بر خواص فيزيكي و شيميايي نانو ذرات فريت بيسموت
روستا واليسرائي زينب(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتروني و مغناطيسي ارتوفريت هاي خاكي نادر SmRFeO3
تبريزي دهنو راحله(تاریخ دفاع: 1400/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص فيزيكي و نانو ذرات اورتوفريت هاي خاكي نادر RFeO3
نخعي مهرنوش(تاریخ دفاع: 1399/12/20) ، مقطع : دكتري
اثر جانشاني اسكاندينيوم بر خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي نانو ذرات NdFeO3
دانشور مختار(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه نظري برهم كنش اسپين مدار و ميدان مغناطيسي اعمالي بر ترابرد وابسته به اسپين در ساختار هاي كوانتومي نيمرسانا ها
مصطفايي بهناز(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مولتي فروئيكي و فوتو كاتاليستي نانو ذرات Bi1– x-y DyxNdyFeO3
روحي وحيده(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مولتي فروئيك و فوتو كاتاليست در نانو ذرات Bi1– x-y LaxCeyFeO3
حضرتي سعدآبادي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مولتي فروئيك و فوتو كاتاليست در نانو ذرات Bi4Ti3O12
حاجي ركسانا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني سريم بر خواص چند فروئي و فوتوكاتاليستي نانو ذرات فريت بيسموت
معدني هاله سادات(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترابرد اسپيني و خواص اپتيكي حلقه هاي كوانتومي در حضور برهمكنش اسپين مدار راشبا
دهقان الميرا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : دكتري
ويژگيهاي ساختاري مغناطيسي دي الكتريك و فوتوكاتاليستي نانو ذرات فريت بيسموت آلائيده شده با نئودميوم
رستم پور ساناز(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مولتي فروئيكي نانو ذرات فريت بيسموت تحت جا نشاني كبالت ساماريم و باريم
اسدي صديقه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص مولتي فروئيك در نانو پودرهاي Bi 0/85 Ba 0/15 FeO3 با جانشاني مضاعف اربيم و كبالت
فارسي فائزه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مشخصه يابي لايه هاي نازك فريت بيسموت با جا نشاني باريم بر روي زير لايه FTO به روش اسپين چرخان
پشمكي جويرت(تاریخ دفاع: 1395/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص ساختاري الكتريكي و مغناطيسي نانو پودرهاي
اورنجين سيده كوثر(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مغناطوگرمايي تركيب
رئوفي تينا(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص چند فروئي نانو پودرهاي فريت بيسموت با جانشاني مضاعف باريوم و هلميوم
محمديان فرشته(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص چند فروئي نانو پودرهاي فريت بيسموت با جانشاني مضاعف باريوم و لانتانيوم
رضائي شهركردي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني مضاعف باريم و ديسپرسيوم بر خواص ساختاري، دي الكتريكي و مغناطيسي نانو پودرهاي فريت بيسموت
قره چلو الهام(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني مضاعف باريم و ايتريوم بر خواص ساختاري، دي الكتريكي و مغناطيسي نانو پودرهاي فريت بيسموت
صمدي منيره(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني مضاعف يك عنصر خاكي و يك عنصر قليايي خاكي بر خواص ساختاري و ميكروساختاري و مغناطيسي نانو پودر هاي فريت بيسموت
دهقان الميرا(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني ايتريوم برخواص ساختاري ميكروساختاري و مغناطيسي نانو پودر هاي فريت بيسوت
ناظميان مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر جانشاني Ho (هليوم) بر خواص ساختاري ، ميكرو ساختاري و مغناطيسي نانو پودر هاي فريت بيسموت
رحيم خاني معصومه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محسني مريم(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی بر همکنش ذرات فریت Fe3o4 با پوشش های PVP + PVC(ناظر)
(2019-01-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، ایران
dskhoshnoud@semnan.ac.ir
(+98)2331533245

فرم تماس